การเข้าถึงบริการสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ในส่วนของการเข้าถึงบริการสุขภาพ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การใช้บริการสุขภาพในด้านต่าง ๆ ของคนไทยลดลง ทั้งการใช้บริการเมื่อเจ็บป่วย และการใช้บริการส่งเสริมสุขภาพอื่น ๆ

สำหรับการใช้บริการของแม่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ โดยจากการรวบรวมข้อมูลการเข้าถึงบริการของหญิงตั้งครรภ์ อนามัยแม่และเด็ก 2564 จากคลังข้อมูลสุขภาพ Health  Data Center ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข สามารถสรุป
ได้ดังที่ปรากฏในแผนภาพ

แผนภาพจะเห็นได้ว่า สัดส่วนการเข้าถึงบริการสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ในปี 2564 นั้นลดลงจากปี 2563 คือ การฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ลดลงจากร้อยละ 82.9 เหลือเพียงร้อยละ 78.9 หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ ลดลงจากร้อยละ 75.8 เหลือเพียงร้อยละ 71.3 และหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ3 ครั้งตามเกณฑ์ ลดลงจากร้อยละ 75.7 เหลือเพียงร้อยละ 69.2 ตามลำดับ

เอกสารอ้างอิง

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. (2565). สุขภาพคนไทย 2565 : ครอบครัวไทยในวิกฤตโควิด-19. กรุงเทพมหานคร: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).