สัดส่วนความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบเกณฑ์ของเด็กในช่วงอายุ 0 – 5 ปี

ข้อมูลของสัดส่วนความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบเกณฑ์ของเด็กในช่วงอายุ
0 – 5 ปี โดยจากการรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับความคลอบคลุมการได้รับวัคซีน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในปี พ.ศ. 2564 จากคลังข้อมูลสุขภาพ Health  Data Center ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข สามารถสรุปได้นี้

การได้รับวัคซีนครบเกณฑ์ของเด็กในกลุ่มเด็กอายุครบ 1 ปี พบว่ามีอัตราการที่ลดลง
จากร้อยละ 84.4 เป็นร้อยละ 80.5 และร้อยละ 75.0  กลุ่มเด็กอายุครบ 2 ปี พบว่ามีอัตราการที่ลดลง จากร้อยละ 79.9 เป็นร้อยละ 78.5 และร้อยละ 74.4  ในปีงบประมาณ 2562 2563 และ 2564
ตามลำดับ ส่วนกลุ่มเด็กอายุครบ 3 ปี พบว่ามีอัตราที่ลดลงและเพิ่มขึ้นสลับกัน จากร้อยละ 75.1
เป็นร้อยละ 75.2 และร้อยละ 71.6 ในปีงบประมาณ 2562 2563 และ 2564 ตามลำดับ และกลุ่มเด็กอายุครบ 5 ปี พบว่ามีอัตราที่เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 67.2 เป็นร้อยละ 67.8 และร้อยละ 68.6
ในปีงบประมาณ 2562 2563 และ 2564 ตามลำดับ

เอกสารอ้างอิง

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. (2565). สุขภาพคนไทย 2565 : ครอบครัวไทยในวิกฤตโควิด-19. กรุงเทพมหานคร: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).