แดชบอร์ดแสดงข้อมูลความทุพพลภาพและความด้อยโอกาสของนักเรียน

สถิตินักเรียนในระบบการศึกษาที่มีความทุพพลภาพหรือด้อยโอกาสในมิติต่าง ๆ ภายใต้
การอนุเคราะห์ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จากระบบศูนย์บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษา (ระบบศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาเดิม)
คัดเฉพาะในกลุ่มเด็กปฐมวัย (อายุ 0-6 ปี) โดยผู้จัดทำได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 เรื่อง ได้แก่

1. ภาพรวมนักเรียนพิการในสถานศึกษาทั่วประเทศ แสดงรายละเอียดภาพรวมเชิงประชากร
ในมุมมองด้านความพิการของเด็กทั่วประเทศ สามารถกรองเฉพาะช่วงอายุ หรือจังหวัดที่สนใจ
เพื่อพิจารณาเพศ น้ำหนัก ส่วนสูง ระดับชั้น รายละเอียดความพิการของนักเรียน ตามข้อมูลที่เก็บไว้
ในระบบ

  2. ภาพรวมนักเรียนด้อยโอกาสในสถานศึกษาทั่วประเทศ แสดงรายละเอียดภาพรวม
  เชิงประชากรในมุมมองด้านความด้อยโอกาสของเด็กทั่วประเทศ สามารถกรองเฉพาะช่วงอายุ
  หรือจังหวัดที่สนใจ เพื่อพิจารณาเพศ น้ำหนัก ส่วนสูง ระดับชั้น รายละเอียดความด้อยโอกาส
  ของนักเรียน ตามข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบ

   3. ความสัมพันธ์ระหว่างความพิการและความด้อยโอกาสในกลุ่มนักเรียนปฐมวัย แสดงการเปรียบเทียบระหว่างความพิการและความด้อยโอกาส สำหรับตรวจสอบนักเรียนที่ทั้งพิการ
   และด้อยโอกาส แจกแจงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโดยไม่ระบุชื่อหรืออัตลักษณ์บ่งชี้ตัวตน เพื่อให้
   เจ้าหน้าที่ยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดโดยที่ยังคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

   แดชบอร์ดแสดงข้อมูลความทุพพลภาพ

   และความด้อยโอกาสของนักเรียน

    เอกสารอ้างอิง

    คลังข้อมูลสุขภาพ. (2565). แดชบอร์ดแสดงข้อมูลความทุพพลภาพและความด้อยโอกาสของนักเรียน. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566, จาก https://gbdi.depa.or.th/yl_dis