แดชบอร์ดแสดงสถานการณ์สภาวะ IQ EQ SDQ ในเด็กนักเรียน

ข้อมูลจากการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และแบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (SDQ) ของเด็กไทย และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ.2564 ในรูปแบบ
แดชบอร์ด ภายใต้การเก็บข้อมูลโดยสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
โดยผู้จัดทำได้แบ่งมุมมองการวิเคราะห์ออกเป็นเรื่องย่อยใน 3 มุมมอง ได้แก่

มุมมองที่ 1 ภาพรวมข้อมูลผลสำรวจจำแนกรายจังหวัด พร้อมรายละเอียดสถานการณ์สภาวะที่อาจส่งผลต่อระดับสติปัญญา (IQ) ของเด็ก เช่น การเตรียมพร้อมของมารดาขณะตั้งครรภ์
ระดับการศึกษาของบิดา/มารดา การได้รับทุนการศึกษา โดยสามารถเลือกพิจารณาตามจังหวัด
ที่สนใจได้

มุมมองที่ 2 สถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และแบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (SDQ) ของเด็กไทย สามารถพิจารณากรองข้อมูลให้แสดงตามสังกัดโรงเรียน หรือเขตสุขภาพที่สนใจ แจกแจงจำนวนนักเรียนที่มีความปกติ/ผิดปกติในแต่ละดัชนี และเลือก
ให้แสดงการกระจายตัวของเด็กนักเรียนแต่ละกลุ่มในประเทศได้

มุมมองที่ 3 สถานการณ์สภาวะ IQ EQ SDQ ตามปัจจัยที่อาจส่งผลต่อสภาวะ IQ EQ SDQ
ของเด็ก โดยสามารถพิจารณาตามปัจจัยหลักที่คัดเลือกมาพิจารณา ได้แก่ เวลาที่ผู้ปกครอง
ใช้ร่วมกับเด็ก จำนวนที่เด็กเล่นโทรศัพท์/คอมพิวเตอร์เกิน 1 ชั่วโมง สภาวะทางการเงินก่อน-หลัง
โควิด การอยู่ร่วมกันของบิดามารดา และการศึกษาของบิดามารดา โดยสามารถเลือกพิจารณา
ตามจังหวัดที่สนใจได้

แดชบอร์ดแสดงสถานการณ์สภาวะ IQ EQ SDQ ในเด็กนักเรียน

เอกสารอ้างอิง

สถาบันราชานุกูล. (2564). แดชบอร์ดแสดงสถานการณ์สภาวะ IQ EQ SDQ ในเด็กนักเรียน. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566, จาก https://gbdi.depa.or.th/yl_iqeq