แดชบอร์ด เด็กจบไปไหน (ย้ายชั้นเรียน ย้ายโรงเรียน ย้ายจังหวัด)

สถิติการคงอยู่หรือเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา เปรียบเทียบข้อมูลของนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ข้อมูลจากระบบศูนย์บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษา (ระบบศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษาเดิม) ภายใต้การอนุเคราะห์ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้จัดทำได้แบ่ง
การวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 มุมมอง ได้แก่

1. ภาพรวมการเลื่อนระดับชั้นของนักเรียนทั่วประเทศ และปลายทางของสถานศึกษาที่แบ่งเป็นการศึกษาต่อ ณ สถานศึกษาเดิม การศึกษาต่อในสถานศึกษาอื่นในจังหวัดเดิม และการศึกษาต่อในสถานศึกษาอื่นในต่างจังหวัด สรุปจำนวนนักเรียนและจำนวนโรงเรียน โดยสามารถเลือกจังหวัด
ที่นักเรียนมีการศึกษาอยู่และเลือกตามระดับชั้นการศึกษาที่สนใจ

  2. สถิติการย้ายโรงเรียนจำแนกรายจังหวัด โดยสามารถเลือกพิจารณาจังหวัดตั้งต้น
  เพื่อพิจารณาจำนวนนักเรียนที่การศึกษาต่อ ณ สถานศึกษาเดิม ศึกษาต่อในสถานศึกษาอื่น
  ในจังหวัดเดิม และศึกษาต่อในสถานศึกษาอื่นในต่างจังหวัด

  แดชบอร์ด เด็กจบไปไหน

  (ย้ายชั้นเรียน ย้ายโรงเรียน ย้ายจังหวัด)

   เอกสารอ้างอิง

   ศูนย์บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษา. (2565). แดชบอร์ด เด็กจบไปไหน (ย้ายชั้นเรียน ย้ายโรงเรียน ย้ายจังหวัด). สืบค้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566, จาก https://gbdi.depa.or.th/yl_grad