แดชบอร์ด สถานการณ์การออกกลางปีการศึกษา

สถิติจำนวนนักเรียนที่ออกกลางคันในปีการศึกษา 2565 ข้อมูลจากระบบศูนย์บริการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษา (ระบบศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษา เดิม)  ภายใต้การอนุเคราะห์ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้จัดทำได้แสดงจำนวนเด็กนักเรียนที่ออกกลางคันปีการศึกษาในเชิงร้อยละของภาพรวมทั้งประเทศ และรายจังหวัดตามแผนที่ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถดูสถิติจำนวนนักเรียนที่ออกกลางคันตามสถานศึกษา ระดับชั้น
ของนักเรียน และเพศของนักเรียน โดยสามารถเลือกสำนักงานศึกษาธิการและพื้นที่จังหวัดที่สนใจได้

แดชบอร์ด สถานการณ์การออกกลางปีการศึกษา

เอกสารอ้างอิง

ศูนย์บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษา. (2565). แดชบอร์ด สถานการณ์การออกกลางปีการศึกษา. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566, จาก https://gbdi.depa.or.th/yl_drop