การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนก่อนประถมศึกษา กลุ่มอายุ 3-5 ปี ในปีการศึกษา 2565

จากข้อมูลสถิติในปี 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานศึกษาธิการภาค ได้ทำการสรุปข้อมูลเป็นดัชนี
การศึกษา ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนก่อนประถมศึกษา ของกลุ่มเด็กที่มี
อายุ 3-5 ปี ในปีการศึกษา 2565 ดังนี้

เมื่อพิจารณาการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนก่อนประถมศึกษา 3-5 ปี
ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี ในสังกัดกระทรวงศึกษาการ พบว่า ผู้เรียนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 7 เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 61.89 รองลงมา คือ ผู้เรียนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 58.09 และผู้เรียนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.93 สำหรับ
ผู้เรียนสังกัดอื่น พบว่า ผู้เรียนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 45.51 รองลงมา คือ ผู้เรียนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 15.70 และผู้เรียนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.15

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ. (2566). ดัชนีทางการศึกษา ระดับภาค 1-18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566. สืบค้น 1 กันยายน 2566, จาก https://www.moe.go.th/ดัชนีทางการศึกษา2566/