ปรากฏการณ์โรยไม่รู้บาน เมื่อเด็กทารกไทยต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

จากการเก็บข้อมูลพบว่าจำนวนของทารกที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วง
ในทุก 5ปี คณะศึกษาภาระโรคแห่งประทศไทย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนโดย สสส. ศึกษาสถานการณ์การป่วย การตาย และภาระโรคของประชากรไทย เพื่อนำสู่การพัฒนาข้อเสนอทางนโยบายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา ผลการศึกษาล่าสุดซึ่งเป็นการประมาณค่าภาระโรคในปี 2562 พบว่า แม่และเด็กไทยยังคงมีชีวิตอยู่กับความเสี่ยง และภาระโรคอันเกิดจากการมีชีวิตในสภาพแวดล้อมทางสังคม และเศรษฐกิจ
ที่ไม่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี

โดย ดร.ทพญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ หัวหน้าโครงการศึกษาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ปัญหาสำคัญของประเทศไทยในปัจจุบันคือ อัตราเจริญพันธุ์ต่ำลงมาก จำนวนเด็ก
แรกเกิดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากเกือบ 8 แสนคนในปี 2554 เหลือประมาณ 5 แสนคน ในปี 2565 เราต้องพยายามพัฒนาคุณภาพสุขภาพของแม่และเด็ก”

ผลการเก็บข้อมูลของ BOD พบว่า ปี 2562 มีทารกและเด็กวัย 0-4 ปี เสียชีวิตจำนวน 8.4
ต่อ 1,000 การเกิดมีชีพ โดยร้อยละ 40 ของการตายในขวบปีแรกเกิดขึ้นในช่วง 28 วันหลังคลอด ร้อยละ 25 เสียชีวิตใน 7 วันหลังคลอด

เอกสารอ้างอิง

Phongsulee Jeerawattanarak. ปรากฏการณ์โรยไม่รู้บาน เมื่อเด็กทารกไทยต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควร. สืบค้นเมื่อ 16 กันยายน 2566. จาก https://www.thaihealth.or.th/?p=345164