นวัตกรรม “บอร์ดเกม Jungle Fruit” 

“บอร์ดเกม JUNGLE FRUIT”   

โดย ทีมอนุบาลสาธิตพาเพลิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เป็นการนำแนวคิดวิธีการเล่นจากเกมอูโน่ (UNO) พัฒนาเป็นบอร์ดเกมบูรณาการทักษะ
ความรู้ ที่ส่งเสริมทักษะด้านภาษา ทักษะ EF และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
“บอร์ดเกม JUNGLE FRUIT” ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เชื่อมโยงความรู้เรื่อง
ผลไม้กับสี การอ่าน การสะกดคำภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการ
ทั้ง4 ด้านให้แก่ตัวเด็ก เป็นเกมที่สนุกจูงใจให้เด็กอยากมาโรงเรียน เพื่อเล่นกับเพื่อนและครู

เอกสารอ้างอิง

ทีมอนุบาลสาธิตพาเพลิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย