นวัตกรรม “เล่น เรียน รู้ ใน SMART SCHOOL

“เล่น เรียน รู้ ใน SMART SCHOOL สู่การพัฒนาทักษะ 4Cs ของเด็กปฐมวัย”  

โดย โรงเรียนบ้านคุณแม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ได้นำแนวคิดการใช้ธรรมชาติ (SMART = S : Sky Sand Soil, M : Mountain, A : Animal,
R : Rock River, T : Tree ) รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับการเล่น ทักษะ 4 Cs และทฤษฎีว่าด้วยปฏิสัมพันธ์
ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ของ Urie Bronfenbrenner และการที่เด็กเป็นโรคขาดธรรมชาติ
เป็นแนวทางในการออกแบบนวัตกรรม ใน “SMART SCHOOL” เด็กจะได้พัฒนาทักษะ 4 Cs  
ผ่านการเล่น และเรียนรู้อย่างหลากหลายรูปแบบ เน้นที่เด็กเป็นสำคัญและคำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของเด็ก ภายใต้บริบทที่เป็นธรรมชาติ จึงเหมาะสำหรับเด็กปฐมวัยเจนอัลฟ่า
ที่ห่างไกลธรรมชาติ

เอกสารอ้างอิง

โรงเรียนบ้านคุณแม่ จังหวัดเชียงใหม่