นวัตกรรม “อนุบาลจิตศึกษา” 

“อนุบาลจิตศึกษา ”  

โดย โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา  

เป็นการจัดศึกษาที่เน้นความเป็นมนุษย์ เห็นคุณค่าของเด็กทุกคน ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างครู พ่อแม่ และชุมชน ให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ และงอกงามได้ตาม
ศักยภาพของตน โดยจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะ Self EF และพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ผ่านการเล่น
และการลงมือทำ ที่ไม่มีข้อกำหนดหรือรูปแบบที่ตายตัว ทำให้เด็กมองเห็นศักยภาพของตนเอง
และผู้อื่น สามารถควบคุมจิตใจในสถานการณ์ที่ยากลำบาก มีความยืดหยุ่นทางด้านจิตใจ
และการรักษาความสมดุลทางอารมณ์ได้ โดย “อนุบาลจิตศึกษา” จะมุ่งเน้นไปที่ 2 ส่วนที่สำคัญ
คือ 1) บริบทซึมซับ คือ สร้างสนามพลังบวก สภาพแวดล้อมปลอดภัย สะอาด สงบ วิถีมั่นคง มีเหตุ
สร้างการเรียนรู้ร่วมกันด้วย PLC ครู-ทิศ วิธีคิด ท่าที และ 2) กิจกรรมเตรียมความพร้อมผ่านวิถี
การเรียนรู้ กิจกรรมตามวิถีจิตศึกษา บูรณาการ PBL เช่น งานบ้าน งานสวน งานครัว สำรวจ
และ เล่น เป็นต้น