นวัตกรรม การใช้ชุดการเรียนรู้ “Di Buemang” เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดทางภูมิศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

การใช้ชุดการเรียนรู้ “Di Buemang” เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดทางภูมิศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

โดย นางสาวอารีนา มะแดเฮาะ ครูโรงเรียนบ้านเจาะบือแม 

ชุดการเรียนรู้ “Di Buemang” เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดทางภูมิศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 3 สาระ ได้แก่ เรื่องราวเกี่ยวกับบ้าน เรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียน และเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชน ในแต่ละสาระจะมีกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงสู่ความคิดรวบยอดทางภูมิศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน คือ
ด้านตำแหน่ง-ที่ตั้ง  ด้านสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และด้านความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 18 กิจกรรม โดย การใช้ชุดการเรียนรู้ “Di Buemang” จะพัฒนาความเข้าใจในภูมิศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยผ่านการทำลงมือปฏิบัติ ฝึกการใช้ประสาทสัมผัส การสังเกต การจำแนก เปรียบเทียบ เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวไปสู่เรื่องที่ไกลตัว โดยใช้สื่อที่เป็นรูปธรรม

เอกสารอ้างอิง

นางสาวอารีนา มะแดเฮาะ ครูโรงเรียนบ้านเจาะบือแม