นวัตกรรม การพัฒนาชุดกิจกรรมการเล่นแบบลูสพาร์ทส์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนวัดสมหวัง

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเล่นแบบลูสพาร์ทส์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนวัดสมหวัง                                        

โดย นางสาววาริณ ว่องวิทยา  โรงเรียนวัดสมหวัง

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเล่นแบบลูสพาร์ทส์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 2โรงเรียนวัดสมหวัง ประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐาน 16 แผน นิทานประกอบกิจกรรมนางสาววาริณ ว่องวิทยา  โรงเรียนวัดสมหวังตามแผนฯ 16 เรื่อง บัตรภาพประกอบกิจกรรม และวัสดุการเล่นแบบลูสพาร์ทส์  โดยชุดกิจกรรม
การเล่นแบบลูสพาร์ทส์ จะช่วยส่งเสริมทักษะการคิดพื้นฐาน สามารถนำกิจกรรมไปเล่นได้ทั้งที่บ้าน โรงเรียน หรือสถานที่อื่น ๆ ได้ เนื่องจากนิทานมีทั้งแบบหนังสือและ E-Book จึงทำให้เด็กสามารถเล่นร่วมกับผู้ปกครองได้ทุกที่ทุกเวลา

เอกสารอ้างอิง

นางสาววาริณ ว่องวิทยา  โรงเรียนวัดสมหวัง