นวัตกรรม การส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดเชิงคำนวณของเด็กปฐมวัย ด้วยชุดสื่อผ้าสร้างสรรค์ Unplugged Coding

การส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดเชิงคำนวณของเด็กปฐมวัย ด้วยชุดสื่อผ้าสร้างสรรค์ Unplugged Coding              

โดย นายกฤษฎา ศึกคละจิต  โรงเรียนวัดคูบัว 

การส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดเชิงคำนวณของเด็กปฐมวัย ด้วยชุดสื่อผ้าสร้างสรรค์
(Unplugged Coding) เป็นสื่อที่ส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา และการคิดเชิงคำนวณผ่านการเล่น
ในรูปแบบเกมการศึกษา ด้วยกิจกรรมจะเน้นการมีส่วนร่วม เป็นสื่อที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้กำหนดปัญหา หาความสำคัญ และออกแบบการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ  โดยชุดสื่อผ้าสร้างสรรค์ Unplugged Coding ประกอบไปด้วย ชุดสื่อเรื่อง Pizza Maker ชุดสื่อ Color of Veg 
และ ชุดสื่อ Safari Park เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีสีสันสดใส ปลอดภัย และดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้ของเด็ก ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณของเด็ก โดยใช้รูปแบบ Unplugged Coding 

เอกสารอ้างอิง

นายกฤษฎา ศึกคละจิต  โรงเรียนวัดคูบัว