นวัตกรรม เกมตะลุยเมืองสุพรรณบุรี (Unplugged Coding)

เกมตะลุยเมืองสุพรรณบุรี (Unplugged Coding)                        

โดย ทีมปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เป็นเกมที่ออกแบบภายใต้บริบทของชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี แทรกเนื้อหาของ
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุพรรณบุรี ตัวกิจกรรมเน้น
การจดจำรูปแบบ การเรียงลำดับ การออกแบบอัลกอริธึม การสังเกต การวางแผน
และการคิดเชิงระบบให้แก่เด็ก โดยเกมตะลุยเมืองสุพรรณบุรี (Unplugged Coding)  
เป็นเกมการศึกษาที่เน้นกระบวนการคิดบนฐานของการใช้ Unplugged coding ที่นำเอา 
soft power ของจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง “สถานที่ท่องเที่ยว” และ “ของฝาก” มาพัฒนา
อยู่ในรูปแบบของเกม เพื่อฝึกวิธีคิด วิเคราะห์ วางแผน และปลูกฝังจิตสำนึกและความเข้าใจ
ในชุมชนของเด็ก

เอกสารอ้างอิง

ทีมปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต