นวัตกรรม เกมฝึกทักษะการคิดพิชิตเส้นชัย

นวัตกรรม เกมฝึกทักษะการคิดพิชิตเส้นชัย

โดย ทีมอนุบาลสาธิตพิชิตเส้นชัย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เป็นเกมที่ออกแบบขึ้นเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ฝึกการวางแผน การจดจ่อใส่ใจ
และพัฒนาทักษะทางภาษา การสื่อสาร ทักษะทางสติปัญญา และให้เด็กได้การเชื่อมโยงความรู้
หรือประสบการณ์ต่าง ๆ จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวได้ด้วยตัวเอง โดยเกมฝึกทักษะการคิดพิชิตเส้นชัย 
เป็นเกมจับคู่หาภาพเหมือน ที่อาศัยการสังเกต ความไว และการคิดวางแผน โดยใช้ภาพสิ่งที่
เด็กสนใจในการเรียนรู้มาเป็นสื่อในการพัฒนาทักษะ และมีการให้รางวัลเป็นเหรียญเงินสำหรับ
เด็กที่สามารถจับคู่ภาพได้ในแต่ละรอบ ซึ่งเกมมีความยืดหยุ่นตามกลุ่มผู้เล่น ระยะเวลา
และเป้าหมายการเรียนรู้

เอกสารอ้างอิง

ทีมอนุบาลสาธิตพิชิตเส้นชัย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย