นวัตกรรม ขีดเขียนสนุกด้วยนิทานสร้างสรรค์

ขีดเขียนสนุกด้วยนิทานสร้างสรรค์

โดย นางสาวอรอำไพ ลลิตาเศรษฐ์

เป็นการนำกิจกรรมการเล่านิทาน และกิจกรรมสร้างสรรค์ (ศิลปะ) มาพัฒนาร่วมกัน
เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการอ่าน และการเขียนพยัญชนะของเด็กปฐมวัย รวมทั้งใช้ในการพัฒนา
ทักษะด้านการฟัง และการพูด ให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยด้วย โดยขีดเขียนสนุกด้วยนิทานสร้างสรรค์ จะช่วยส่งเสริมทักษะด้านภาษาของเด็กปฐมวัย ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่เพลิดเพลิน ไม่เร่งรัดการอ่าน การเขียน ประยุกต์ระหว่างการเล่านิทาน และกิจกรรมสร้างสรรค์ (ศิลปะ) ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ และพัฒนาการตามวัย

เอกสารอ้างอิง

โดย นางสาวอรอำไพ  ลลิตาเศรษฐ์