นวัตกรรม มหัศจรรย์ของเล่นจากธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้

มหัศจรรย์ของเล่นจากธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้

โดย นางเยาวลักษณ์  คุณยศยิ่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย 

เป็นการนำเศษวัสดุจากธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์เพื่อทำของเล่นให้กับเด็ก
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่น โดยการยึดหลัก “ประโยชน์ ประหยัด ปลอดภัย” เน้นการมี
ส่วนร่วมของเด็กและผู้ปกครอง โดยมหัศจรรย์ของเล่นจากธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ จะช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยเทคโนโลยีเชิงวิธีการ Reuse การใช้ซ้ำ Recycle การแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ 
ในรูปแบบของเล่นไม่สำเร็จรูป ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาเด็กได้อย่างรอบด้าน เด็กมีสุขภาวะที่ดี
และมีความสุข

เอกสารอ้างอิง

โดย นางเยาวลักษณ์  คุณยศยิ่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย