โรค (RSV) Respiratory Syncytial Virus

โรค RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจและพบบ่อยในเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งการระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้มักจะพบในช่วงฤดูฝน และฤดูหนาวของประเทศไทย เมื่อติดเชื้อ RSV จะมีอาการเหมือนไข้หวัด คือ มีไข้ ไอ จาม และมีน้ำมูกไหล แต่หากอาการรุนแรงมากขึ้น อาจส่งผลให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจ มีภาวะหลอดลมอักเสบ ปอดบวม ปอดอักเสบ หรือทำให้เกิดภาวะหายใจล้มเหลวได้ ส่วนวิธีป้องกันสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการหมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ล้างของใช้ของเล่นให้สะอาดอยู่เสมอและควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง

  • กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย. (2564). โรค (RSV) Respiratory Syncytial Virus. สืบค้น 24 ธันวาคม 2565, จาก : https://multimedia.anamai.moph.go.th/infographics/info-rsv/