10 Checklist เลี้ยงลูกให้มี ‘สุข’ ฉบับปฐมวัย (0 – 5 ปี) เรื่อง สุขกาย สุขใจ

ช่วงปฐมวัยเป็นจุดเริ่มแรกของการพัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านร่างกาย และจิตใจ พ่อแม่จึงต้องพยายามสนับสนุน และส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะต่าง ๆ ตามวัยที่ถูกต้องเหมาะสม และสร้างความมั่นคงทางจิตใจให้เด็ก ๆ รู้สึกอบอุ่น และมั่นใจผ่านอ้อมกอดแสนอบอุ่น        

โดย10 เรื่องน่ารู้ที่สำคัญที่พ่อแม่สามารถทำให้เด็กปฐมวัย (0 – 5 ปี) มีภาวะกายและใจที่สมบูรณ์ ได้แก่

  1. ‘นมแม่’ อาหารมหัศจรรย์
  2. อ้อมกอดอบอุ่น
  3. ประสาทสัมผัสสร้างการเรียนรู้
  4. กิน นอน อึ ฉี่ ทักษะชีวิตพื้นฐาน
  5. อ่านสร้างสุข
  6. เป็นเพื่อนกับผักผลไม้
  7. เด็กไทยอ่อน ‘หวาน’
  8. ดนตรีสร้างสุนทรียะ
  9. เล่นให้เยอะที่สุด
  10. ศิลปะพัฒนาอารมณ์ลูก

เอกสารอ้างอิง

Childimpact. (2567). 10 Checklist เลี้ยงลูกให้มี ‘สุข’ ฉบับปฐมวัย (0 – 5 ปี) เรื่อง สุขกาย สุขใจ. สืบค้นเมื่อ 9 มิถุนายน 2567 จาก https://childimpact.co/learning/physic-mental-kids