อ่านสักนิด ก่อนคิดล่วงละเมิดเด็ก

ตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570 ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดทำและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย และการดำเนินการตามกฎหมาย ในเป้าประสงค์ที่ 2
มีการจัดระบบกลไกพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กปฐมวัยตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) ที่ได้เพิ่มโทษเกี่ยวกับ
การกระทำผิดทางเพศกับเด็ก โดยมีรายละเอียดดังนี้

  มาตรา 276 ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น โดยใช้กำลัง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี
ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 80,000 บาท ถึง 400,000 บาท

มาตรา 277 ผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 400,000 บาท หรือหากเด็กถึงแก่ความตาย ต้องโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต

       มาตรา 280/1 หากมีการบันทึกภาพหรือเสียง เพื่อแสวงหาประโยชน์มิชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น โทษหนักกว่าที่บัญญัติในมาตรานั้น ๆ 1 ใน 3

เอกสารอ้างอิง

กรมกิจการเด็กและเยาวชน. (2566). อ่านสักนิด ก่อนคิดล่วงละเมิดเด็ก. สืบค้น 20 พฤษภาคม 2566, จาก https://www.dcy.go.th/multimedias/1660622899567/1683770760066