หนูน้อย ‘GEN ALPHA’ เจเนอเรชั่นดิจิทัล

คนรุ่นอัลฟ่าเจเนอเรชั่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นลูกของคนในรุ่น Gen Y และ Z ซึ่งส่วนมากอยู่ในช่วงวัยอนุบาล ซึ่งมีพฤติกรรมนิสัยที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนเพราะเติบโตมากับเทคโนโลยี จับอุปกรณ์ดิจิทัลตั้งแต่ยังเล็ก ดังนั้นจึงต้องรู้จักธรรมชาติของคนรุ่นนี้และมีแนวทางในการเลี้ยงดู

               ข้อดีของการเป็นคนในรุ่นอัลฟ่าเจเนอเรชั่นนั้น คือ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
ทำทุกอย่างผ่านสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว ไม่ต้องเรียนอยู่ในระบบและสามารถสร้างอาชีพได้
หลายอาชีพมากขึ้นในคนเดียว แต่อย่างไรก็ตาม พ่อแม่ต้องมีสิ่งที่พึงระวังจากพฤติกรรมและนิสัย
ธรรมชาติของคนรุ่นนี้ คือ คนในรุ่นนี้จะมีความเป็นตัวเองสูงและไม่สนใจใคร ไม่รู้จักการให้
แยกตัวออกจากสังคม ซึ่งในส่วนนี้จะส่งผลต่อสภาพสังคมในวันหน้า เพราะผู้คนในสังคมในอนาคต
จะมีความปัจเจกมากไม่สนใจเอื้อเฟื้อกันและกัน หรืออาจมีปัญหาอาชญากรรมมากขึ้นได้
ดังนั้นพ่อแม่ควรทำความเข้าใจธรรมชาติของลูกที่อยู่ในคนละรุ่นกับเรา เพื่อเลี้ยงดูให้เติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมในวันหน้า

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2566). หนูน้อย ‘GEN ALPHA’ เจเนอเรชั่นดิจิทัล. สืบค้น 9 มิถุนายน 2566, จาก: https://dol.thaihealth.or.th/Media/Index/2eaf2a35-cef4-e611-80dc-            00155dddb706?isSuccess=False