เทคนิคดีดีสร้าง IQ / EQ / MQ ให้ลูกน้อย

ลูกเล็กวัย 2-6 ปี เป็นช่วงเวลาทองที่พ่อแม่จะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะต่าง ๆ รวมถึง
ความฉลาดรอบรู้พื้นฐานต่าง ๆ ให้กับลูกน้อย พ่อแม่ในยุคใหม่ไม่อาจเพียงส่งเสริมความฉลาดลูก
แค่เรื่องเรียนในห้องเรียนเท่านั้น แต่ต้องครอบคลุมครบทุกด้าน ทั้ง IQ ความฉลาดทางสติปัญญา
EQ ความฉลาดทางอารมณ์ และ MQ ความฉลาดด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ลูกรักเติบโตขึ้น
ด้วยความพร้อมสู่โลกกว้าง

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2566). เทคนิคดีดีสร้าง IQ/EQ/MQ ให้ลูกน้อย. สืบค้น 9 มิถุนายน 2566, จาก: https://dol.thaihealth.or.th/Media/Index/ccfc97e5-0d23-e611-80c3-000d3aa02c62?isSuccess=False#