เมนูอาหารตามช่วงวัย

เด็กแต่ละช่วงวัยควรได้รับอาหาร และสารอาหารที่เพียงพอเพื่อการเติบโตอย่างสมบูรณ์
เพื่อให้ได้สารอาหารที่พอเพียง เช่น ให้เด็กรับประทานอาหารรสธรรมชาติ ไม่ปรุงแต่ง มีคุณค่า
ทางโภชนาการ ให้กินเนื้อสัตว์ทุกวัน ให้กินผักผลไม้เป็นประจำ ไม่ให้เด็กดื่มน้ำที่มีรสหวาน
คาเฟอีน และน้ำตาล

เอกสารอ้างอิง

koolmonday. (2566). เมนูอาหารตามช่วงวัย. สืบค้น 17 มิถุนายน 2566, จาก https://happychild.thaihealth.or.th/?p=150213