เคล็ดลับในการสื่อสารเชิงบวก

เคล็ดลับในการสื่อสารเชิงบวก การเปลี่ยนคำพูดให้เป็นคำพูดในเชิงบวกสามารถช่วยส่งเสริมบรรยากาศในบ้านให้ดีขึ้นได้ ซึ่งเคล็ดลับมีดังนี้

1. หยุดคิดก่อนให้คำวิจารณ์ ใช้เวลาสักครู่พิจารณาความจำเป็นและเจตนาของเรื่องก่อนที่จะพูดหรือวิจารณ์อะไร ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรพูดให้เด็กเสียกำลังใจ

2. เน้นที่ “อย่างไร” คำวิจารณ์นั้นต้องก่อให้เกิดการพัฒนาเน้นไปที่การให้เหตุผลว่าที่ต้องวิจารณ์แบบนี้เพราะอะไร ไม่ใช่การด่าหรือตำหนิ

3. คำวิจารณ์ต้องจำเพาะเจาะจง ควรระบุอย่างชัดเจนว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเด็กทำอะไรได้ดีขึ้นจากผลงานที่ทำไปครั้งก่อน

4. เน้นที่การกระทำมากกว่าบุคลิกภาพ เริ่มจากพูดถึงเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์
นั้นก่อน ตามด้วยการบรรยายพฤติกรรมนั้น และปิดท้ายด้วยผลกระทบหรือผลของการกระทำนั้น ๆ

5. ทำตัวให้เป็นต้นแบบ เริ่มต้นตั้งโจทย์ที่เด็กสามารถประเมินได้ อาจเป็นการทำอาหาร ให้เด็กประเมินว่าอาหารที่ทำรสชาติเป็นอย่างไร โดยใช้ประโยคว่า “คิดว่าเป็นยังไง” เมื่อเด็กวิจารณ์เรียบร้อยแล้ว ให้บอกกับเด็กว่าครั้งหน้าจะนำคำวิจารณ์นี้ไปปรับปรุงต่อไป เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2566). เคล็ดลับในการสื่อสารเชิงบวก. สืบค้น 9 มิถุนายน 2566, จาก: https://dol.thaihealth.or.th/Media/Index/ccfc97e5-0d23-e611-80c3-000d3aa02c62?isSuccess=False#