8 แนวทางสอนลูกรักให้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นปัญหาระดับโลกที่ยังคงต้องได้รับการแก้ไข
เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถช่วยกันแก้ไขได้ โดยผู้ปกครองสามารถปลูกฝัง
ลูก ๆ ได้ตั้งแต่ยังเด็ก สอนให้เขารักธรรมชาติ ใกล้ชิดกับธรรมชาติ สอนให้รู้จักรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติ เพื่อในอนาคตจะได้มีทรัพยากรทางธรรมชาติให้ใช้ได้ตลอดไป

โดยการสอนให้เด็กรักธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจะเป็นพื้นฐานที่ดีทั้งต่อตัวลูกเอง
และอนาคตของลูก โดยมี8 แนวทางในการสอนลูกรักให้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนี้

  1. หาวันว่างขับรถพาลูกไปเรียนรู้ในต่างจังหวัด ด้วยการลงพื้นที่เพื่อตระหนักถึงปัญหาในระดับ
    ใหญ่ขึ้น
  2. หานิทานสอนลูกรักให้รู้ผลพวงที่เกิดขึ้น
  3. ชี้ชวน และพูดถึงปรากฏการณ์ที่ธรรมชาติกำลังถูกทำลาย
  4. หาหนังสือสารานุกรมให้เด็ก ๆ ได้อ่าน
  5. นั่งดูการ์ตูนสร้างสรรค์ที่นำเสนอเรื่องต้นเหตุ และผลการทำลายสิ่งแวดล้อม พร้อมพูดคุย
  6. เชื่อมโยงประเด็นให้เด็ก ๆ เห็นความสำคัญของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  7. ให้เด็ก ๆ เรียนรู้การเจริญเติบโตของต้นไม้ โดยสวมบทเกษตรกรน้อย
  8. ให้เด็ก ๆ เห็นอกเห็นใจธรรมชาติ

เอกสารอ้างอิง

manager.co.th. (2562). 8 แนวทางสอนลูกรักให้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม. สืบค้น 24 มิถุนายน 2566, จาก : https://dol.thaihealth.or.th/Media/Index/e75d3bb9-3ff3-e611-80dc-00155dddb706?isSuccess=False