7 วิธีสอนเด็กให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ

การสอนเด็กให้รู้จักหน้าที่ของตน และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น เพราะสิ่งนี้เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตและการเข้าสังคม โดยสามารถสอนเด็ก
จากกิจกรรมหรือเรื่องใกล้ตัวเด็ก ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและเหมาะสมตามวัย โดยวิธีสอนเด็กให้รู้หน้าที่
และมีความรับผิดชอบ สามารถสอนได้โดยใช้ 7 วิธีง่าย ๆ ที่สอนผ่านกิจกรรมและเรื่องใกล้ตัวเด็ก ดังนี้

 1. กำหนดเวลาให้ชัดเจน ว่าเวลาไหนเด็ก ๆ ควรทำอะไร
 2. สอนเด็ก ๆ ให้รับผิดชอบของใช้ส่วนตัว ว่าควรดูแลรักษาสิ่งใด อย่างไร
 3. ของเล่นที่เล่นแล้วควรให้ลูกเก็บให้เป็นระเบียบ สอนถึงการรับผิดชอบดูแลของเล่นไม่ทิ้งขว้าง
  วางเกลื่อนบ้าน
 4. แบ่งความรับผิดชอบงานบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้เขามีส่วนร่วมรับผิดชอบในครอบครัว
 5. สอนลูกให้รู้จักค่าของเงินและฝึกออมเงิน ชวนลูกทำรายรับรายจ่ายของตนเอง
 6. หากมีลูกสองคนฝึกให้ลูกคนโตช่วยดูแลน้อง ช่วยเบาแรงคุณพ่อคุณแม่ เด็ก ๆ ได้สร้าง
  ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
 7. พาเด็ก ๆ เข้าวัดทำบุญ ธรรมะจะช่วยสร้างปัญญา พัฒนาจิตใจให้กับลูก

เอกสารอ้างอิง

women.kapook.com. (2561). 7 วิธีสอนเด็กให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ. สืบค้น 24 มิถุนายน 2566, จาก : https://dol.thaihealth.or.th/Media/Index/2aaf2a35-cef4-e611-80dc-00155dddb706?isSuccess=False#