ผลกระทบ กัญชา เด็ก-เยาวชนเสี่ยง IQ-EQ ลดลง

เอกสารอ้างอิง

  • ThaiHealth Official. (2565). ผลกระทบ กัญชา เด็ก-เยาวชนเสี่ยง IQ-EQ ลดลง. สืบค้น 20 ตุลาคม 2565, จาก : https://www.thaihealth.or.th/?p=181647