โภชนาการเด็กปฐมวัย

วัยเด็ก เป็นวัยที่ต้องได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อช่วยในการเจริญเติบโต การเลือกอาหารสำหรับเด็กจึงมีความสำคัญ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลต้องเลือกอาหารที่มีสัดส่วนที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการเพื่อให้เด็กได้รับปริมาณอาหารที่เหมาะสมกับวัย และลดภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนได้

            ดังนั้น อาหารสำหรับเด็กปฐมวัยจะต้องมีความเหมาะสมกับวัยและมีประโยชน์ โดยมีคำแนะนำเพื่อโภชนาการสมวัย ดังนี้

  1. ให้อาหารมื้อหลัก 3 มื้อ และอาหารว่างที่มีคุณภาพ
  2. ให้อาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลายเป็นประจำทุกวัน
  3. ให้นมแม่ต่อเนื่องถึง 2 ปี และเสริมด้วยนมผงวันละ 2-3 แก้ว
  4. ฝึกให้กินผักและผลไม้ รสหวานน้อยจนเป็นนิสัย
  5. ฝึกให้กินอาหารรสธรรมชาติ
  6. ให้อาหารสะอาด ปลอดภัย
  7. ดื่มน้ำสะอาด หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มรสหวานและน้ำอัดลม
  8. ฝึกฝนวินัยการกินตามวัยอย่างเหมาะสม
  9. เล่นกับลูก สร้างความผูกผัน หมั่นติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

เอกสารอ้างอิง

Thaihealthesourcecenter. (2563). แผ่นพับโภชนาการเด็กปฐมวัย. สืบค้น 12 กรกฎาคม 2566, จาก https://resourcecenter.thaihealth.or.th/media/wzLr