ฝึกเด็กให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

การฝึกให้เด็กรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามารถปลูกฝังได้ตั้งแต่เด็ก โดยผู้ปกครองสามารถ
ฝึกได้ง่าย ดังนี้ เริ่มจากการช่วยถือของ ช่วยทำงานบ้าน ช่วยเหลือคนอื่น ช่วยเหลือตัวเอง รู้จักพูดขอบคุณ ยิ้มแย้มทักทาย ตั้งใจฟัง แบ่งปันของ ปลอบใจเพื่อน ทำงานร่วมกับคนอื่น เปิดประตู
ให้คนอื่น เต็มใจให้เพื่อนได้ก่อน ยอมรับผิด เก็บของเล่นเข้าที่ และแยกขยะก่อนทิ้ง

จะเห็นได้ว่าเรื่องที่ฝึกคือเรื่องที่เด็กต้องเจอในชีวิตประจำวัน ถ้าสอนให้เด็กเข้าใจในการแบ่งปัน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นตั้งแต่ยังเล็ก สิ่งนี้ก็จะติดตัวจนกลายเป็นนิสัยที่ดีในอนาคต

เอกสารอ้างอิง

koolmonday. (2566). ฝึกเด็กให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่. สืบค้น 19 กรกฎาคม 2566, จาก  https://happychild.thaihealth.or.th/?p=151375