โรคมือ เท้า ปาก หน้าฝนนี้ ป้องกันได้

อาการ : มีไข้ต่ำ ๆ มีตุ่มเล็กน้อย หากอาการไม่ดีขึ้น หรือไข้ขึ้นสูง ต้องรีบพบแพทย์โดยเร็ว

วิธีป้องกัน

  1. ล้างมือเป็นประจำ
  2. ทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำ
  3. ลดการสัมผัสใบหน้า
  4. สวมหน้ากากอนามัย ไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัด

เน้นย้ำ : ผู้ปกครองและครู ช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ
หากพบว่ามีอาการข้างต้น ให้พิจารณาหยุดเรียน และรักษาจนหาย ควรแจ้งให้ทางโรงเรียน
และศูนย์เด็กเล็กทราบ เพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง

กรมอนามัย. (2566). โรคมือ เท้า ปาก หน้าฝนนี้ ป้องกันได้. สืบค้น 26 สิงหาคม 2566, จาก https://multimedia.anamai.moph.go.th/infographics/info542_fon_5/