สอนเด็กเรื่องความรู้สึก

สอนเด็กเรื่องความรู้สึก

เรามักให้ความสนใจกับเรื่องความรู้สึก น้อยกว่าความคิดและเหตุผล ทั้งที่ความรู้สึกมีอิทธิพลสำคัญ ทั้งช่วยส่งเสริม และเป็นสิ่งรบกวน ระบบความคิด และการมีเหตุผล ‘ความรู้สึกลบของเด็ก
ซึ่งเป็นเหตุของพฤติกรรมด้านลบ’ การดูแลกำกับพฤติกรรม จึงต้องเริ่มจากการดูแลอารมณ์ความรู้สึกผู้เลี้ยงดูควรมีความไว และสอนให้เด็กรับรู้และดูแลอารมณ์ความรู้สึก

สอนอย่างไร

– สอนทันที ที่เกิดความรู้สึก (เช่น เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมด้านลบ)

– สอบถาม สะท้อน และแสดงความเข้าใจ

ตัวอย่าง

      เมื่อเด็กอาละวาด > ผู้ใหญ่รับรู้ความรู้สึกของเด็ก > ตอบสนองในท่าทีที่เข้าใจ

–  หนูกำลังโกรธใช่มั้ย (สอบถามความรู้สึก)

–  แม่รู้ว่าหนูโกรธ (สะท้อนความรู้สึก)

–  แม่เข้าใจนะว่าทำไมหนูถึงโกรธ (แสดงความเข้าใจ)

      เมื่อเด็กร้องไห้เพราะเพิ่งทะเลาะแย่งของเล่นกัน

–  หนูกำลังเสียใจใช่มั้ย (สอบถามความรู้สึก)

–  แม่รู้ว่าหนูเสียใจ (สะท้อนความรู้สึก)

–  แม่เข้าใจที่หนูเสียใจ (แสดงความเข้าใจ)

ดังนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครองจะต้องทำพฤติกรรมเหล่านี้ไปเรื่อย ๆ อย่างสม่ำเสมอ เมื่อเด็กรับรู้ ดูแลความรู้สึกของตัวเองเป็น พฤติกรรมลบก็จะลดลง

เอกสารอ้างอิง

วนิดา เปาอินทร์. (2566). สอนเด็กเรื่องความรู้สึก. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2566 จาก https://oscc.consulting/media/135