ขั้นตอนการฝากครรภ์ เรื่องที่คุณแม่มือใหม่ต้องรู้

เพื่อดูแลติดตามพัฒนาการการเจริญเติบโตของทารก และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจะเกิดขึ้นในขณะตั้งครรภ์ คุณแม่จำเป็นจะต้องเข้ารับการฝากครรภ์เพื่อรับคำแนะนำจากแพทย์ และเตรียมความพร้อมสำหรับการคลอดบุตรอย่างปลอดภัย โดยคุณแม่ที่ตั้งครรภ์สามารถเข้าฝากครรภ์ได้ทันทีที่ทราบว่ามีการตั้งครรภ์หรือภายใน 12 สัปดาห์แรก ณ สถานพยาบาลต่าง ๆ ใกล้บ้านหรือที่ทำงาน เช่น โรงพยาบาล อนามัย หรือ คลินิก เป็นต้น 

ซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียม และขั้นตอนในการฝากครรภ์ สำหรับคุณแม่มือใหม่ที่ควรรู้ มีดังนี้

1. คุณหมอซักประวัติอย่างละเอียด

2. ตรวจร่างกาย

3. ตรวจครรภ์

4. ฟังการเต้นของหัวใจทารก

5. รับสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

6. รับยาบำรุงวัคซีน

เอกสารอ้างอิง

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2566). ขั้นตอนการฝากครรภ์ เรื่องที่คุณแม่มือใหม่ต้องรู้. สืบค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566 จาก https://multimedia.anamai.moph.go.th/infographics/info602_pregnant_9/