เสริมพัฒนาการให้สมวัย เล่นแบบไหนได้บ้าง

การเสริมพัฒนาการให้สมวัยแก่เด็กปฐมวัยนั้น สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ การเล่นถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก ๆ ได้ แล้วการเล่นแบบไหนที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการได้บ้าง

การเล่นอิสระ

เด็กออกแบบการเล่นของตัวเอง โดยไม่มีผู้ใหญ่คอยกำหนดวิธี การเล่นนั้นจะไม่มีกฎ
หรือกติกาที่ชัดเจน เช่น ก่อกองทราย วิ่งปีนป่าย ต่อตัวต่อ วาดรูประบายสี ซึ่งการเล่นลักษณะนี้
จะเหมาะสำหรับเด็กอายุ 2-8 ปี

จุดเด่น

ㆍ สร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

ㆍรู้จักแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองในสภาพแวดล้อมที่ไม่กดดัน

ㆍ ปลดปล่อยความรู้สึกอย่างอิสระ

การเล่นแบบมีแบบแผน

เป็นการเล่นที่ผู้ใหญ่ออกแบบให้มีกฎกติกา และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน รู้แพ้-ชนะ เช่น วิ่งแข่ง กีฬาทุกชนิด ทำอาหาร บอร์ดเกมส์ ซึ่งการเล่นลักษณะนี้จะเหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป

จุดเด่น

ㆍเด็กรู้จักการทำงานเป็นทีม

ㆍฝึกทักษะการสื่อสาร เป็นผู้ฟังที่ดี ทั้งกับเพื่อนร่วมเล่น และผู้ใหญ่ที่คอยดูแล

เอกสารอ้างอิง

nopparat. (2567). เสริมพัฒนาการให้สมวัย เล่นแบบไหนได้บ้าง. สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2567 จาก  https://www.thaihealth.or.th/?p=354387