ออกกำลังกาย ถูกรุ่น สมวัย โตไป เเข็งแรง

เด็กปฐมวัย 3-5 ขวบ

ควรออกกำลังกายในรูปแบบการละเล่น วิ่งเล่น ปั่นจักรยาน หรือกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อเพิ่มทักษะด้าน EF

เด็กวัยเรียน 6-12 ปี และวัยรุ่น 13-17 ปี

ควรออกกำลังกายอย่างน้อย 60 นาที ทุกวัน (สะสมต่อเนื่อง 10 นาทีขึ้นไป) โดยเน้นการออกกำลังกายที่มีเเรง กระเเทกสูง เช่น การวิ่ง กระโดดเชือก กระโดดตบ การเต้นเเอโรบิก บาสเกตบอล หรือกีฬาที่ชื่นชอบ ในกรณี เด็กมีภาวะน้ำหนักเกิน หรือบาดเจ็บที่ข้อต่อ ควรออกกำลังกายที่ไม่มี
เเรงกระแทก เช่น การเดิน ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ โยคะ หรือกีฬาที่ชื่นชอบ

ข้อแนะนำ

– ก่อนออกกำลังกาย ควรอบอุ่นร่างกาย (Warm up) เช่น การขยับร่างกายเเบบเบาๆ
หรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อประมาณ 5-10 นาที เพื่อเตรียมความพร้อม ให้กับกล้ามเนื้อ 

– หลังออกกำลังกาย ควรผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (Cool down) โดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
หรือเดิน ประมาณ 5-10 นาที เพื่อทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว และลดอาการบาดเจ็บ

เอกสารอ้างอิง

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2567). ออกกำลังกาย ถูกรุ่น สมวัย โตไป เเข็งเเรง. สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2567 จาก  https://multimedia.anamai.moph.go.th/infographics/info628_exercise_6/