โรงเรียนปลอดภัยห่างไกลโควิด-19

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ ส่งผลให้โรงเรียนทุก ๆ แห่งต้องปรับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อรับมือวิถีชีวิตแบบใหม่ อีกทั้งโรงเรียนยังเป็นสถานที่ที่มีนักเรียน ครู และบุคลากรอื่น ๆ รวมตัวกันจำนวนมากจึงต้องมีมาตรการที่ชัดเจน และปฏิบัติได้จริง โดยการทำให้พื้นที่โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัย ห่างไกลจากไวรัสโควิด-19 สามารถปฏิบัติ ได้ดังนี้

  1. ตรวจสอบสถานที่ ซ่อมแซมและทำความสะอาด
  2. ตรวจสอบอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน
  3. คัดกรองนักเรียนบริเวณทางเข้า
  4. จัดสถานที่เพื่อเว้นระยะห่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
  5. ทำสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
  6. เหลื่อมเวลารับประทานอาหารกลางวัน
  7. ไม่ใช้อุปกรณ์หรือของใช้ร่วมกัน
  8. แจ้งผู้ปกครองให้นักเรียนหยุดเรียน หากมีอาการป่วยหรือเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง

เอกสารอ้างอิง

Thaihealthresourcecenter. (2563). โรงเรียนปลอดภัยห่างไกลโควิด19. สืบค้น 25 กุมภาพันธ์ 2567, จาก https://resourcecenter.thaihealth.or.th/media/nqol?view-item=view_related