ประสบการณ์ไม่พึงประสงค์ตั้งแต่วัยเด็ก (ACEs – Adverse Childhood Experiences)

“เมื่อได้รับประสบการณ์รุนแรงตอนเป็นเด็ก

จะทำให้สุขภาวะเสื่อมระยะยาว

ต้องลดความรุนแรงต่อเด็กปฐมวัย”

ประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ตั้งแต่วัยเด็ก ที่เกิดจากการถูกพ่อแม่ทำร้าย ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ เกิดจากความโดดเดี่ยวที่ต้องแยกจากพ่อแม่ เกิดจากความตื่นตระหนกจากการสูญเสียคนในครอบครัว หรือความกลัว ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการป่วยจากโรคร้ายแรง จะส่งผลต่อพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของเด็ก เช่น พัฒนาการด้านสติปัญญา ทำให้เด็กเรียนรู้ได้ไม่ดี หรือส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของเด็ก ทำให้เด็กป่วยง่าย ร่างกายไม่แข็งแรง และอาจมีปัญหาพฤติกรรมตามมาได้ในอนาคต 

เอกสารอ้างอิง

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก). (2566). ประสบการณ์ไม่พึงประสงค์ตั้งแต่วัยเด็ก (ACEs – Adverse Childhood Experiences). สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2567 จาก  https://ecd-covidrecovery.rlg-ef.com/media-2/