สมาธิของเด็กแต่ละช่วงวัย

เด็กในแต่ละช่วงวัยจะมีสมาธิและความจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระยะเวลาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับช่วงวัยของเด็ก ดังนี้

0 – 6 เดือน ทารกมีช่วงความสนใจที่สั้นมาก ๆ โดยทั่วไปแล้วเพียงไม่กี่นาที และอาจเปลี่ยนทิศทางการสนใจบ่อยครั้ง

6 – 12 เดือน ทารกในช่วงนี้ความสนใจจะเริ่มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงเป็นระยะเวลาสั้น ๆ โดยอาจจะสนใจจดจ่อกับวัตถุหรือคนได้เป็นเวลาไม่กี่นาที

1 – 2 ปี เด็กในช่วงนี้ความสนใจของเด็กเล็กยังคงเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 2 – 5 นาที

2 – 3 ปี เด็กในช่วงนี้จะมีความสนใจที่เริ่มยาวขึ้นเล็กน้อย อยู่ในช่วง 5 – 10 นาที อย่างไรก็ตามเด็กเล็กยังมีความสามารถจำกัดในการสนใจจดจ่อในช่วงเวลาที่ยาวขึ้น

3 – 5 ปี เด็กในวัยอนุบาลจะมีความสนใจในเรื่องต่าง ๆ ดีขึ้น โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 10 – 15 นาที โดยเด็กสามารถทำกิจกรรมง่าย ๆ ได้นานขึ้น แต่ยังไม่สามารถทำกิจกรรมที่ใช้ระยะเวลานานได้

5 – 7 ปี เมื่อเด็กเข้าโรงเรียนระดับประถมต้น ความสนใจมักเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 15 – 20 นาที เด็กจะมีสมาธิในการทำงานหรือกิจกรรมมากขึ้น แต่อาจยังต้องการพักผ่อน และยังควบคุมตนเองให้สนใจในงานหรือสิ่งที่ไม่ชอบได้ยาก

7 – 9 ปี เด็กในช่วงอายุนี้สามารถรักษาความสนใจได้ประมาณ 20 – 30 นาที พวกเขาอาจเริ่มพัฒนาทักษะความสนใจได้ดีขึ้น โดยเฉพาะในกิจกรรมที่พวกเขาพบว่าน่าสนใจ และชื่นชอบ

9 – 12 ปี ความสนใจของเด็กในช่วงนี้ จะอยู่ในช่วง 30 – 45 นาที โดยสามารถจดจ่อช่วงเวลาที่ยาวขึ้นในงานที่มีความหมายหรือท้าทายต่อพวกเขา อย่างไรก็ตาม อาจยังมีความยากลำบาก ในการรักษาความสนใจในกิจกรรมที่ไม่ชอบ