ปฐมวัยเรียนรู้แบบ Active Learning

Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือทำ และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กได้กระทำลงไป หรือเป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์

โดยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ในเด็กปฐมวัยนั้น ครูสามารถนำไปปรับใช้กับกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียนได้ เช่น การคิดโจทย์ให้เด็กได้ร่วมกันคาดเดาคำตอบ การตั้งคำถามง่าย ๆ จากสิ่งใกล้ตัวเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้ร่วมกันสืบค้นข้อมูล หาความรู้เพิ่มเติม จากนั้นให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตนเอง ซึ่งในการลงมือทำค้นหาคำตอบของเด็กนั้นอาจเป็นการลองผิดลองถูก ครูจะทำหน้าที่ในการสรุปบทเรียน หากสิ่งที่เด็กค้นคว้าลงมือทำยังไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลองทำ ค้นหาคำตอบด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง

เอกสารอ้างอิง

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก). (2566). ปฐมวัยเรียนรู้แบบ Active Learning. สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2567 จาก  https://ecd-covidrecovery.rlg-ef.com/media-2/