10 Checklist เลี้ยงลูกให้มี ‘สุข’ ฉบับปฐมวัย (0 – 5 ปี) เรื่อง สุขด้วยปัญญา เก่ง ดี มีสุข

เด็กทุกคนอยากเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข พ่อแม่สามารถช่วยส่งเสริมได้โดยการทำกิจกรรมทักษะนิสัยแห่งปัญญา เพื่อพัฒนาเด็กให้เป็นผู้รักการเรียนรู้ รักการพัฒนา รักการอยู่ร่วมกัน คิดดี พูดดี ทำดี และสมองได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่จากประสาทสัมผัสทั้ง 6      

            โดย10 เรื่องน่ารู้ที่สำคัญที่พ่อแม่สามารถฝึกฝนให้เด็กปฐมวัย (0 – 5 ปี) ผ่านสื่อ กิจกรรม และพื้นที่ในชีวิตประจำวันของครอบครัวเพื่อช่วยให้ เด็ก ๆ ได้ฝึกทั้ง 12 ทักษะนิสัยแห่งปัญญา ได้แก่

  1. งานบ้านเป็นเรื่องจำเป็น
  2. เปิดโอกาสให้คิด
  3. เปิดหัวใจรับฟัง
  4. สนับสนุนแต่อย่าทำให้
  5. พ่อแม่เครื่องผลิตกำลังใจ
  6. งานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์
  7. เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย
  8. ขยะไม่ไร้ประโยชน์
  9. สุขแท้แค่แบ่งปัน
  10. ลูกเราไม่ต้องเหมือนใคร

เอกสารอ้างอิง

Childimpact. (2567). 10 Checklist เลี้ยงลูกให้มี ‘สุข’ ฉบับปฐมวัย (0 – 5 ปี) เรื่อง สุขด้วยปัญญา เก่งดีมีสุข. สืบค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2567 จาก https://childimpact.co/learning/smart-happy-kids