สภาพแวดล้อมโรงเรียนปลอดภัย ภายในอาคาร สำหรับเด็กปฐมวัย

คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) จัดทำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติขึ้นเป็นมาตรฐานกลางให้ทุกหน่วยงานใช้ร่วมกันในการประเมิน เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนา และจัดการศึกษาสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษา

ในสาระของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 2) ด้านครูและผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และ 3) ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย

การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย ได้ถูกกำหนดไว้ในมาตรฐานที่ 1) ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรละเลย ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ ความปลอดภัยของโครงสร้าง ตัวอาคารและที่ตั้ง  พื้นที่เล่น สนามเด็กเล่น สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกอาคาร ระบบการจัดเก็บของเล่น การเลือกของเล่นที่ปลอดภัย 

เอกสารอ้างอิง

  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2565). เอกสาร/องค์ความรู้เผยแพร่. สืบค้น 14 กันยายน 2565, จาก : https://youtu.be/TZ-aEDRLUec