สื่อการสอนชุดการฝึกเด็กพิเศษอายุ 3 – 5 ปี กิจวัตรประจำวันพื้นฐาน

สื่อการสอนชุดการฝึกเด็กพิเศษอายุ 3 – 5 ปี : กิจวัตรประจำวันพื้นฐาน ในรูปแบบ Drawing Animation เรียนรู้จากคลิปวิดีโอชุด 6 ตอน ได้แก่

1. หลักการฝึกทักษะเด็กบกพร่องทางสติปัญญา

2. การฝึกขับถ่าย

3. การฝึกแต่งตัว

4. การฝึกแปรงฟัน

5. การฝึกอาบน้ำ

6. การฝึกรับประทานอาหาร

โดยคลิปวิดีโอทั้ง 6 ตอน จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกลูกทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองที่บ้านแบบง่าย ๆ ประกอบไปด้วย 5 ทักษะพื้นฐาน ได้แก่ ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะการรับรู้และความเข้าใจภาษา ทักษะการช่วยเหลือตนเองทักษะทางสังคม และทักษะพื้นฐานงานบ้าน พร้อมทั้งหลักในการฝึกทักษะแก่เด็ก ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งเด็กพิเศษและเด็กปกติ

เอกสารอ้างอิง

สถาบันราชานุกูล. (2566). สื่อการสอนชุดการฝึกเด็กพิเศษอายุ 3 – 5 ปี กิจวัตรประจำวันพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 7 มกราคม 2567 จาก https://th.rajanukul.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/สื่อการสอนชุดการฝึกเด็กพิเศษอายุ3-5ป