ทุกเส้นทางปลอดภัยสำหรับเด็ก

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ กำหนดให้มีการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย  โดยสำรวจการเดินทางของเด็ก ให้ความรู้ สร้างวินัย และฝึกทักษะในการเดินทางอย่างปลอดภัย การสร้างความตระหนักและให้ความรู้กับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อร่วมกันสนับสนุนให้เด็กเดินทางได้อย่างปลอดภัย

เอกสารอ้างอิง

  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2565). เอกสาร/องค์ความรู้เผยแพร่. สืบค้น 14 กันยายน 2565, จาก : https://youtu.be/nSjCGW0iOxI