10 ไอเดีย มุมประสบการณ์สนุกกับการเรียนรู้

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ กำหนดให้มีการจัดให้มีพื้นที่ มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ที่มีอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม  

เอกสารอ้างอิง

  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2565). เอกสาร/องค์ความรู้เผยแพร่. สืบค้น 14 กันยายน 2565, จาก : https://youtu.be/j5pi2k7wcRc