พิชิตจุดเสี่ยง สนามเด็กเล่นปลอดภัย

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ กำหนดให้มีการจัดการความปลอดภัยของพื้นที่สนามเด็กเล่น พื้นที่เล่น เครื่องเล่นสนามมีความเหมาะสมตามพัฒนาการของเด็กตามวัย มีการสำรวจความเสี่ยงของพื้นที่เล่น สนามเด็กเล่นอย่างต่อเนื่อง

เอกสารอ้างอิง

  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2565). เอกสาร/องค์ความรู้เผยแพร่. สืบค้น 14 กันยายน 2565, จาก : https://youtu.be/8F9ZLW1G23E