ห้องน้ำ สำหรับเด็กปฐมวัย

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ กำหนดให้มีการจัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ที่แปรงฟัน ที่ล้างมืออย่างเป็นสัดส่วน สะอาด ไม่มีน้ำขัง ไม่ลื่น มีระบบการดูแลความสะอาดรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ห้องน้ำมีเพียงพอ ปลอดภัยและเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก

เอกสารอ้างอิง

  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2565). เอกสาร/องค์ความรู้เผยแพร่. สืบค้น 14 กันยายน 2565, จาก : https://youtu.be/dHCdbacLdOA