มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นแนวทางการดำเนินงาน สำหรับหน่วยงานทุกสังกัด ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาเด็กปฐมวัย และผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อช่วยกันเพิ่มคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างเป็นรูปธรรม เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ โดยให้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง พิจารณานำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติฉบับใหม่ไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่อยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลและรับผิดชอบ มีการบริหารจัดการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อยกระดับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานฯ ดังกล่าว และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็กปฐมวัยให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ และมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

เอกสารอ้างอิง

  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2565). เอกสาร/องค์ความรู้เผยแพร่. สืบค้น 14 กันยายน 2565, จาก : https://youtu.be/r8HJyd8hdFs