โรคที่มากับมือ

มือเป็นอวัยวะที่คนเราใช้ในการหยิบจับ และทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน จึงทำให้มือของเราไปสัมผัสกับ เชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กรมอนามัยจึงขอนำเสนอ 12 โรคที่มักจะแพร่เชื้อโดยผ่านการสัมผัสทางมือ เพื่อให้เราได้ระมัดระวังกันมากขึ้น อันได้แก่ ไข้หวัด วัณโรค หัดเยอรมัน อุจจาระร่วง อหิวาตกโรค ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ โรคบิด โรคพยาธิ โรคมือ เท้า ปาก โรคเชื้อรา แผลอักเสบที่ผิวหนัง และไข้ไทฟอยด์ ดังนั้นเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงโรคที่มา กับมือ จึงควรหมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นประจำ เพื่อสุขอนามัยที่ดี ลดการแพร่เชื้อโรค

เอกสารอ้างอิง

  • กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย. (2564). โรคที่มากับมือ. สืบค้น 25 ธันวาคม 2565, จาก : https://youtu.be/25Z8NdAmVmo