“ตี เคาะ ร้อง เขย่า” ตัวอย่างฝึก EF ให้เด็กเล็ก

การใช้กิจกรรมจังหวะกับเด็กผ่านเครื่องดนตรี ทำให้เด็กต้องตั้งใจฟังเสียง
เพื่อจับจังหวะ กิจกรรมนี้ช่วยฝึกสมาธิให้เด็กมีความอดทน รู้จักอยู่กับตัวเอง
มีสมาธิในการจดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้นาน ๆ  ส่งผลให้เด็กเติบโตโดยมี
คุณสมบัติสามารถยับยั้งชั่งใจได้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
ได้มีการนำเครื่องดนตรีประเภทตี เคาะ เขย่า มาให้เด็ก ๆ ที่ส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์
เพื่อฝึกความสามารถในการจดจำข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้กับงานที่กำลังทำอยู่
(Working Memory)  ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สองของ Brain Executive Functions 
ที่เราเรียกกันว่า “ทักษะ EF”

จากการที่ผู้ปกครองและชุมชน ให้ความสำคัญและร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพ​
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งนี้ เกิดเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งที่พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้เกิดการขยายผลการพัฒนาในพื้นที่อื่นต่อไป

เอกสารอ้างอิง

koolmonday. (2566). “ตี เคาะ ร้อง เขย่า” ตัวอย่างฝึก EF ให้เด็กเล็ก. สืบค้น 27 สิงหาคม2566, จาก https://happychild.thaihealth.or.th/?p=149562