การปรับอารมณ์ทารก

การปรับอารมณ์ทารก

ถูกพัฒนาโดย Bion เมื่อปี 1962 เป็นการอธิบายกระบวนการในการช่วยเหลือผู้คนทางอารมณ์ ช่วยประคับประคองให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น เวลาที่แม่ได้ยินเสียงโยเยของทารก และตอบสนองด้วยการโอบอุ้มดูแล เปลี่ยนผ้าอ้อม กอด ลูบตัวไปมา หรือทำอะไรที่ช่วยให้ทารกรู้สึกสงบลง ผ่อนคลาย ที่สำคัญที่สุดคือการตอบสนองให้ทารกผ่อนคลายและให้รู้สึกสบาย จะเป็นรากฐานของการพัฒนาสมอง เพราะสมองที่ผ่อนคลาย สบาย จะหลั่งสารสื่อประสาทเชิงบวก และทำให้มีการเชื่อมโยงในระบบประสาทที่เติบโตมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการพัฒนาของสมอง

เวลาที่ทารกโยเยไม่สบายตัว ทารกไม่สามารถดูแลทั้งเรื่องภายนอก และอารมณ์ของตัวเองได้ แม่ที่เข้ามาปลอบโยน โอบอุ้ม จะช่วยทำให้ทารกเกิดความรู้สึกที่ผ่อนคลาย หัวใจสำคัญคือ แม่จะคอยดูดซับความเครียดและความกังวล หรือความไม่สบายของทารกเอาไว้ และเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดีกว่าเดิมกลับไปแทน สิ่งนี้จะช่วยลดและบรรเทาความเครียดจากการกระตุ้นในสมองของทารกลงได้ 

เอกสารอ้างอิง

ปริชวัน จันทร์ศิริ. (2566). การปรับอารมณ์ทารก. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566 จาก https://oscc.consulting/media/133